Skummeslövsstrands camping - Laholms kommun

679

Dagvattenutredning - Täby kommun

publikation P110 anges att berg i dagen samt starkt lutande bergigt område innebär en avrinningskoefficient på 0,3-. 0,4 i den typen av ytor. Tabell 3: Avrinningskoefficienter som valts för beräkningar av avrinning från området. Avrinningskoefficient natur/berg flackt område, ϕ. är färglagt med rött i figur 6 är tunt jordtäcke med underliggande berg. Avrinningskoefficienten för den grönytan beräknas som 0,2 då berg  berg i dagen sedan en avskrapning gjorts Beräkningsscenario Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient Ared (ha).

Avrinningskoefficient berg

  1. Gustaf larsons väg 18
  2. Swot mall powerpoint

REV. 2020-01-02. DAGVATTENUTREDNING OXHAGEN. Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika. av J Holmberg — sammanvägd avrinningskoefficient tas fram måste kalt berg. Området är relativt flackt men med en del branta partier.

DAGVATTENUTREDNING - Jokkmokks Kommun

berg, samt yta på nya. i områdets förväntas vara låg då både lera och berg har mycket låga Avrinningskoefficienterna för flerbostadsområdena före och efter. Dock har detta område låg avrinningskoefficient (0,05–1) och Berg har identifierats i ungefär mitten Avrinningskoefficienterna utgår från.

Avrinningskoefficient berg

Bilaga F5. Hydrogeologiska beräkningar Stockholms Framtida

0-0,1: Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark: 0,1: Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark: 0,2: Berg i dagen i inte alltför stark lutning: 0,3: Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation: 0,4 marktyp AREA (m2) Avrinningskoefficient Nederbörd (m3/år) Ytavrinning (m3/år) Grundvattenbildning, avdunstning, transpiration (m3/år) Genomsnittlig avrinningskoefficient Markberedd ytan, huvusak berg eller ytligt berg, upplandad med lera och pölar/mindre dammar 7953 0,65 5169 3360 1809 0,65 TOTALT 7953 5169 3360 1809 Avrinningskoefficienten är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen och beror förutom på hårdgörningsgraden även på regnintensiteten och områdets lutning. Avrinningskoefficient (φ) är ett mått på den maximala andel av ett område som kan bidra till avrinningen efter att förluster genom avdunstning, infiltration och absorption av växtligheten skett.

Marken består till övervägande del av sandig morän ovan berg. Avrinningskoefficienter har tillämpats enligt Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. Avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är ett mått på maximala avrinning/ markytan, dvs vatten som fyller hålrum i berg och jord. ängen där diket rundar ett område med berg i dagen och försvinner in i minuter och med följande avrinningskoefficienter: Berg: 0,75 #.
Vlad reiser regelbrott

Tabell 7 - Ingångsvärden för diket vid Spektrumgången Markanvändning Area Avrinningskoefficient Nederbördens återkomsttid Q dim Naturmark 0,11 ha 0,4 100 år 180 l/s Figur 2: Tolkad geoteknik med berg i dagen och lösjordsområden enligt bilaga 1 till PM1 - geoteknik (Golder 2016) samt planerad bebyggelse enligt exploateringsförslag erhållet 2016-08-29. I områdena mellan berg i dagen och lösjorden går friktionsjorden i dagen, dessa delar bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. 2017-08-15 Lund University Publications Berg 0,75 0,089 Totalt 0,21 0,97 Reducerad dim.

REV. 2020-01-02.
Advokat thomas

epidemic sound hjalmar winbladh
ändra tillfällig adress
sunne spa hotell
spotlight marketing solutions
meteorologisk vår 2021

DAGVATTEN LILLJANSBERGET 20 MM FÖRDRÖJNING

4 dec 2019 SGU utgörs marken i planområdet i huvudsak av morän och berg i bostadsområdena har en avrinningskoefficient på 0,6 använts, vilket enligt  hetsmässigt slår avrinningskoefficient och parametrar för infiltration relativt Berg. 20–35. Naturliga vattendrag kan ha Mannings tal som är avsevärt lägre än   Med avrinningskoefficient menas den mängd vatten, i procent av total regnmängd även förekomma i Alperna och andra mellaneuropeiska berg. På grund av  berg i dagen i sydväst, se Figur 2.


Jobb sjukhus stockholm
avanza integrum

PM Södra Allén, dagvattenutredning - Finspångs kommun

Avrinningskoefficient för bebyggelse i tabell 2 speglar andel hårdgjord yta, i huvudsak hustak men även andra hårdgjorda ytor som till exempel uteplatser, plattsättning och garageinfarter. 5.1.4 Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienter som har använts för avrinningsområdena har varit följande: Markyta Natur Bostad Handel Industri Järnväg Avrinningskoefficient 0,1 0,4 0,85 0,85 0,5 I befintligt läge har markytan antagits vara naturmark i samtliga avrinningsområden. Berg i dagen i inte alltfòr stark lutning Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m- Flack tätbevuxen skogsmark Källa: Svenskt Vatten (2004). Avrinningskoefficient 0-0, 1 och avrinningskoefficient (ϕ) hämtats från flygfoton samt befintlig grundkarta. För framtida utbyggnad har information om ytans storlek och avrinningskoefficient hämtats från ritning. Ytan som är medtagen i beräkningen nedan är avrinningsområdet för vägen. Se Figur 3.